Akh Maral Jan | Akh Maral Jan Gogons Tormadz Mnatz

Ա՜խ Մարալ Ջան

Ա՜Խ, մարալ ջան,
Կոկոնս թոռմած մնաց,
Ջա՜ն, գիարա՜լ ջան,
Սիրտս կրակած մնաց.
Ա՜խ, մարալ ջան,
Ի՞նչ անեմ իմ ապրիլը,
Ջա՜ն, գիարա՜լ ջան,
Իմ աչքերը թաց մնաց։

Կոմիտաս վրդ.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes