Hishadagner | Mi Vakhenar, Hokyages Im, Guh Hantibenk Zirar Menk Noritz

Hishadagner

Mi vakhenar, hokyages im, guh hantibenk zirar menk noritz
Mi nor ashkharh, mi nor gyankoum djanatchem kez ayd robeyin
Yerp lsem tsaynut kakhtsr, anoush khoskud, hampouyrnerut gragi
Verhishenk noritz abrenk, mer antsyal hin

Yerani teh garenam, ou moranam im grtskin khorkin mitchin
Lats ou visher, garenank mer siro badmoutouinuh, hishadagner, sirem yerkem kez hamar

Hishadagner vor ays kisher, zis lalou tchap shad kesh guh housem
Siro pouyrov garmir momuh vor varetsi yes kez hamar
Andoun andegh em tartsrel, orus, gyankus, taparel em kez hamar
Momi lousov ko yerazud yes guh pndrem

Ari im mod sirelis, ari hampouyrem ko hamov shourterut
Im bashdelis, amour krgadz kez im grtskin seghmelov, ser yerkelov, gyankus kezi goudam

Yerani teh garenam, ou moranam im grtskin khorkin mitchin
Lats ou visher, garenank mer siro badmoutouinuh, hishadagner, sirem yerkem kez hamar

Powered by WordPress. Designed by WooThemes