Hoki Djan | Hey Hoki Djan Baydzar Genas

Հոքի Ջան

Հէյ հոգի ջան պայծառ կենաս,
Գեղեցկութեան տիպար ես դու,
Գեղեցկութիւնն աշխարհ եկաւ,
Հենց քեզ համար դիդար ես դու։

Հարցմունք արիեարս ո՞ւր է,
Ասաւ՝ եարդ էնտեղ է տես,
Ուր չես կարող նրան տեսնել,
Թէկուզ ‘նտռես ու վառուես դու։

Հեկեկալով լալով այսպէս,
Աղերսում եմ ու գութ հայցում,
Ու ձեռքերդ իմ Արեան մէջ,
Մի լուանար նեկտար ես դու։

Խօսք՝ Նազանիի
Երաժ.Ա.Մերանկիւլեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes