Indznits Aynkan Yes Patzaga Yeghel | Indznits Aynkan Yes Patzaga Yeghel

Ինձնից Այնքան Ես Բացակայ Եղել

Ինձնից այնքան ես բացակայ եղել
Որ ներիր արդէն պէտք չէ քո սէրը
Ինձնից այնքան ես բացակայ եղել
Ներիր արդէն, պէտք չէ քո սէրը։

Ես քեզ այնքան, այնքան եմ յիշել
Որ մոռացել եմ ներկայութիւնդ
Ստեղծել եմ ես մի դէմք, մի ժպիտ
Մի լուռ հայեացք, մի լուռ հայեացք
Նրանք օրինակն են ինձ որ մի դէմքի
Ինչ որ ժպիտի, ինչ որ հայեացքի
Ես քեզ սիրելիս, ‘ոխել եմ ահա
Մենութիւններից մենաւորի հետ
Դրանով եւ արտաքսել եմ
Արտաքսել եմ իմ մենութիւնը։

Խօսք՝ Ա.Կիրակոսեանի
Երաժ.Ռ.Ամիրխանեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes