Karnanayin Meghedi | Des Intchkan Anoush Karoun Eh Tchors Tin

Գարնանային Մեղեդի

Տես ինչքան անուշ
Գարուն է չորս դին,
Տես, հնչեց քնքուշ
Գարնան մեղեդին։

Այս սիրուն ճամբից
Մենք չենք հեռանայ,
Այս գարուն կեանքում
Մենք չենք ծերանայ։

Թող մեզ մի ընկեր,
Հովիկն օրօրի,
Թող հիւսի երգեր
Ջահել օրերի։

Մեր ճամբին քարեր
Պիտի կանաչեն,
Մեր ճամբին ջրեր
Յաւերժ կարկաչեն։

Այս սիրուն ճամբից
Մենք չենք հեռանայ,
Այս գարուն կեանքում
Մենք չենք ծերանայ։

Թող մեզ մի ընկեր,
Հովիկն օրօրի,
Թող հիւսի երգեր
Ջահել օրերի։

Խօսք՝ Յ.Ղուկասեանի
Երաժ.Ս.Ջրբաշեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes