Partsr En Sarert | Partsr En Sarert Im Hay Joghovourt

Բարձր Են Սարերդ

Բարձր են սարերդ, իմ հայ ժողովուրդ,
Շանթ են սրերդ, իմ հայ ժողովուրդ,
Արեւի դարում, աստղերի դարում,
Լոյս են թեւերդ, իմ հայ ժողովուրդ։

Ամրոցներ ամուր եւ բերդեր են կուռ,
Մամռած ժայռերդ, իմ հայ ժողովուրդ,
Մարգարիտներ են քնքուշ երգերի
Ոսկէ բառերդ, իմ հայ ժողովուրդ։

Հնչել են հազար հեքիաթ, հորովել
Սրտիդ լարերը, իմ հայ ժողովուրդ,
“այլում են հեռուից, գալիք օրերից,
“առքի դարերդ, իմ հայ ժողովուրդ։

Խօսք՝ Ա.Գրաշիի
Երաժ.Ա.Հեքիմեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes