Sareri Hovin Mernem | Sareri Hovin Mernem Hovin Mernem, Hovin Mernem

Alla Levonyan – Msho Aghchig – Sarere Hovin Mernem
Hayko Ghevondian – Sareri Hovin Mernem
Element – Yev O Phe – Sareri Hovin Mernem
Khatchig Jingirian – Yarus – Sareri Hovin Mernem (My Life for the Mountain Winds) [Armenian 68]
Zulal – Sareri Hovin Mernem
Սարերի Հովին Մեռնեմ

Սարերի հովին մեռնեմ,
Հովին մեռնեմ, հովին մեռնեմ,
Իմ եարի բոյին մեռնեմ,
Բոյին մեռնեմ, բոյին մեռնեմ։

Կայնել եմ գալ չեմ կարող,
Գալ չեմ կարող, գալ չեմ կարող,
Լցուել եմ՝ լալ չեմ կարող,
Լալ չեմ կարող, լալ չեմ կարող։

Մի տարի է չեմ տեսել,
Տեսնողի, եա՛ր, աչքին մեռնեմ.
Գետերը ջուր չեն բերում,
Քեզանից լուր չեն բերում։

Չլինի՞ սէրդ սառել է,
Քո սէրը, եա՛ր, զուր չեն բերում։
Կայնել եմ գալ չեմ կարող,
Գալ չեմ կարող, գալ չեմ կարող,

Լցուել եմ՝ լալ չեմ կարող,
Լալ չեմ կարող, լալ չեմ կարող,
Մի տարի է չեմ տեսել,
Տեսնողի, եար, աչքին մեռնեմ։

Խօսք՝ Ժողովրդական
Երաժ.Յ.Բադալեանի

Sareri Hovin Mernem

Sareri hovin mernem
Hovin mernem, hovin mernem
Im yari poyin mernem,
Poyin mernem, poyin mernem

Yanel em kal tchem garogh,
Kal tchem garogh, kal tchem garogh,
Lzvel em lal tchem garogh,
Lal tchem garogh, lal tchem garogh

Mi sari e tchem desel,
Desnoghi, yar atchkin mernem
Kedere tchour tchen peroum
Kezanitz lour tchem peroum

Shlini sert sarel e,
Ko sere, yar dzour tchem peroum
Gaynel em kal tchem garogh,
Kal tchem garogh, kal tchem garogh,

Ltsvel em lal tchem garogh,
Lal tchem garogh, lal tchem garogh,
Mi dari e tchem desel,
Desnoghi yar, atchkin mernem

, , , ,

Powered by WordPress. Designed by WooThemes