Ari Ari | Ari Ari Garodel Em Kez

Արի, Արի

Արի, արի կարօտել եմ քեզ,
Սիրող Սրտով միշտ տենչում եմ քեզ
Երեկոն անցաւ իմ եարը չեկաւ
Արի, եար արի, կարօտել եմ քեզ։

Արի, արի կարօտել եմ քեզ,
Սիրող Սրտով միշտ տենչում եմ քեզ։

Մարդ առանց եարի շատ դժուար բան է,
Սրտանց սիրած եար շատ քաղցր բան է,
Արի, արի կարօտել եմ քեզ,
Սիրող Սրտով միշտ տենչում եմ քեզ։

Ժողովրդական

Powered by WordPress. Designed by WooThemes