Gabel Es Houysovt | Gabel Es Houysovt Pandt Es Ktzel

Կապել Ես Հիւսովդ

Կապել ես հիւսովդ,
Բանտդ ես գցել,
Էշխիդ սուր նետերը,
Սիրտս ես գցել։

Եար անսիրտ, անջիգար,
Վարդ էի՝ ‘ուշ դառել,
Անղանատ ղուշ եմ դառել
Եար, եար, վառ էշխիդ համար։

Առաւօտ, երեկոյ,
Ճամբիդ կը սպասեմ,
Ո՞ւր ես եկ մէկ լեզուդ,
Խօսիլդ լսեմ։

Եար անսիրտ, անջիգար,
Վարդ էի՝ ‘ուշ դառել,
Անղանատ ղուշ եմ դառել
Եար, եար, վառ էշխիդ համար։

Թանկագին ռոպէներն
Անցան գնացին,
Սիրոյդ վառ բոցերը
Մէջս մնացին։

Եար անսիրտ, անջիգար,
Վարդ էի՝ ‘ուշ դառել,
Անղանատ ղուշ եմ դառել
Եար, եար, վառ էշխիդ համար։

Գուսան Շերամ

Powered by WordPress. Designed by WooThemes