Archive | Traditional

Sirounner | Sirounner Mik Neghana, Vor Mishd Im Yaris Em Kovoum

Sirusho – Sheram – Sirunner
Karaoke Version
Karaoke – Sirounner
Սիրուններ

Սիրուննե՛ր, մի՛ք նեղանայ,
Որ միշտ իմ եարիս եմ գովում,
Դուք իմ դարդս չէք իմանայ,
Էնտի եարիս եմ գովում,
Էնտի փերիս եմ գովում։

Թէկուզ լինէք աղաւնեակ՝
Թեւիկներդ լայն բաց արած,…

Powered by WordPress. Designed by WooThemes