Khorodig Morodig | Maratoug Partsr Sarin Khai Dzki Tel Eh Gadarin

Nune – Nune – Khorodig Morodig
Խորոտիկ Մորոտիկ

Մարաթուկ բարձր սարին խայ
Ձգի թել է կատարին
Սիրտս լքուկ է ղարիլ խայ
Թռնիմ հասնիմ իմ եարին

Կարմիր կանաչ հագեր է
Կարմիր կապոյտ հագեր է
Իմ սրտիկն տաղել է
Ինչու ինձմէ պաղել է
Իմ խորոտիկ վարդեր է

Խորոտիկ մորոտիկ
Խորոտիկ մորոտիկ իմ եարն է
Մէկ հատիկ է խումար է

Խեչոն ինչու լքուկ է խայ
Երեսը թեքուկ է
Սրտիկը լքուկ է խայ
Պեխերը տնկուկ է

Արի իջնենք դաշտերում
Քաղենք ծաղիկ վարդերուն
Բանանք մեր լէն սրտերում

Խորոտիկ մորոտիկ
Խորոտիկ մորոտիկ իմ եարն է
Մէկ հատիկ է խումար է

Օժէնի Աճէմեան

Khorodig Morodig

Maratoug partsr sarin khai
Dzki tel eh gadarin
Sirdus lkoug eh gharel khai
Trnim hasnim im yarin

Garmir ganatch haker eh
Garmir gabouyd harker eh
Im srdign daghel eh
Intchou indzme baghel eh
Im khorodig varter eh

Khorodig morodig
Khorodig morodig im yarn eh
Meg hadig e khoumar eh

Khetchon intchou lkoug eh khai
Yeresuh tekoug eh
Srdiguh lkoug eh khai
Bekheruh dngoug eh

Ari itchnenk tashderoum
Kaghenk dzaghig varteroun
Panank mer len srdeourm

Khorodig morodig
Khorodig morodig im yarn eh
Meg hadig eh khoumar eh

Powered by WordPress. Designed by WooThemes