Toukh Atcher | Yar Djan Sirouyt Hamar

Թուխ Աչեր

Եար ջան սիրոյդ համար
Ես շատ եմ լացել,
Ես շատ եմ լացել,
Թուխ աչերդ եար ջան
Եար ջան ինձանից մի հեռացիր սիրում եմ,
Թարլան ինձնից մի հեռացիր սիրում եմ։

Կարօտիցդ ամէն օր
Աչքս մնաց էդ քո ճամբին
Թուխ աչեր, թուխ աչեր, թուխ աչեր։

Քանի տարի անցնի քեզ չեմ մոռանայ
Սիրուց լաւ բան չկայ
Եար ջան մի գնայ
Թարլան մի գնայ

Powered by WordPress. Designed by WooThemes