Yerkerus Kez Hamar | Atchkeris Looysuh Kez Im Ser

Joseph Krikorian – Garod Em – Yerkerus Kez Hamar

Atchkeris looysuh kez im ser
Hooyseris hooysuh kez im ser
Teveris kez arnem paypayem
Moranam es ashkharuh amen inch
Teveris kez arnem paypayem
Moranam es ashkharoum amen inch

Yerkoum em yerkerus kez hamar
Yerkoum em im seruh kez hamar
Yerkoum em yerkerus kez hamar
Yerkoum em im seruh kez hamar

Kez guh bahem, mishd im srdoum
Guh bahem serud, haverj im hokouh khorkoun
Kez guh bahem, mishd im srdoum
Guh bahem serud, haverj im hokouh khorkoun

Kez hamar yerker em houysel
Nevirel yes kez amen inch
Mi amantchir hampouyr im shourteruhs
Varvoum em yes ko siro guragov
Mi amantchir hampouyr im shourteruhs
Varvoum em ko siro guragov

Yerkoum em yerkerus kez hamar
Yerkoum em im seruh kez hamar
Yerkoum em yerkerus kez hamar
Yerkoum em im seruh kez hamar

Kez guh bahem, mishd im srdoum
Guh bahem serud, haverj im hokouh khorkoun
Kez guh bahem, mishd im srdoum
Guh bahem serud, haverj im hokouh khorkoun

Powered by WordPress. Designed by WooThemes