Akh Im Anoush Yar | Badintz Gakhvadz Im Jutake Engav Godrevets

Tata – Tata and Asbarez – Joutak
Badintz Gakhvadz Im Jutake Engav Godrevets
Verchin Ankam Siroon Ar-Ardzagank Dvets
Badintz Gakhvadz Im Jutake Engav Godrevets
Verchin Ankam Siroon Ar-Ardzagank Dvets

Akh Im Siroon Yare, Inchoo Heratsav
Inchoo Heratsav Oo Indz Moratsav
Akh Im Siroon Yare, Inchoo Heratsav
Inchoo Heratsav Oo Indz Moratsav

Vetsarnoomen, Vetsnelsir, Vetsnelannmar
Mege Moscow, Mege Boston Megnel Yerevan
Vetsarnoomen, Yotnelsir, Ootnelannmar
Mege Piris, Mege London, Megnell Dilijan

Akh Im Siroon Yare, Inchoo Heratsav
Inchoo Heratsav, Dajn Darstak
Akh Im Siroon Yare, Inchoo Heratsav
Inchoo Heratsav, Dajn Darstak

Badintz Gakhvadz Im Jutake Engav Godrevets
Verchin Ankam Siroon Ar-Ardzagank Dvets
Badintz Gakhvadz Im Jutake Engav Godrevets
Verchin Ankam Siroon Ar-Ardzagank Dvets

Akh Im Siroon Yare, Inchoo Heratsav
Inchoo Heratsav Oo Indz Moratsav
Akh Im Siroon Yare, Inchoo Heratsav
Inchoo Heratsav Oo Indz Moratsav

Akh Im Siroon Yare, Inchoo Heratsav
Inchoo Heratsav Oo Indz Moratsav
Akh Im Siroon Yare, Inchoo Heratsav
Inchoo Heratsav Oo Indz Moratsav

Powered by WordPress. Designed by WooThemes