Anoush Hayastan | Yes Tchour Em Khmel Amen Aghpyurit

Անուշ Հայաստան

Ես ջուր եմ խմել ամէն աղբիւրիդ
Անուշ ակունքից, անուշ Հայաստան,
Ինձ օրօրել է ամէն մի ուռիդ,
Արար աշխարհքից անուշ Հայաստան։

Ամպիդ արցունքը շաղիկն է սրտիս,
Առուիդ կարկաչը տաղիկն է սրտիս,
Քո այն չոր քարն էլ ծաղիկն է սրտիս,
Ոսկի ծաղկունքից անուշ Հայաստան։

Դու ծառաստան ես, ես՝ ծառ գարունքիդ,
Նուագարան ես, ես՝ լար գարունքիդ,
Նոր երգարան ես, ես՝ բառ գարունքիդ,
Հազար մի երգից անուշ Հայաստան։

Խօսք՝ Ա.Գրաշիի
Երաժ.Ա.Հեքիմեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes