Dkhour Kisher | Dkhour Kisher, Sev Mout Kisher

Տխուր Գիշեր

Տխուր գիշեր, սեւ մութ գիշեր,
Աչքերս են անգուն,
Ինձ տանչում ես ամէն գիշեր,
Քո սիրով անհուն.

Երկար մազերդ հիւսել ես,
Շգեղ երեսներդ ծածկել ես,
Մի համբոյրով ինձ այրել ես,
Իմ անուշիկ եար…

Բաւէ՚ տանջես իմ խեղճ հոգին,
Ա՜խ չեմ դիմանար,
Բաւէ՚ խոցես սրտիս դաշոյն,
Քեզ չեմ մոռանար.

Երկար մազերդ հիւսել ես,
Շգեղ երեսներդ ծածկել ես,
Մի համբոյրով ինձ այրել ես,
Իմ անուշիկ եար…

Powered by WordPress. Designed by WooThemes