Gyanki Carousel | Akh Intch Tjvar Eh Pajanman Bahin

Adiss Harmandian – Ashoun E Ashoun – Gyanki Carousel
Harout Pamboukjian – Kedi Ayn Apin – Carousel Gyanki
Harout Pamboukjian – Live In Concert – Gyanki Carousel
Gyanki Carousel

Akh intch tjvar eh pajanman bahin
Vertchi khoskern asoum im yarin
Toghets heratsav artsounkn atcherin
Ou badjar tartsav srdis verkerin

Kez sirele intch tjvar pan eh
Siro dghin hokin guh haneh
Yertvoum em yerpek tchem siri gyankoum
Vorbesi poujem tsavern im hokoum

Bdidir gyanki carousel
Siro tsavitsuh ays yerknem houysel
Teh jbda pakhd im khrovadz
Togh hantardir hokis molorvadz

Ou arants sirov darapoum em yes
Siradz yarinem pndroum em khenti bes
Nouyn isg ouzoum em desel yerazoum
Payts nra masin yeraz chem desnoum

Akh intch usel e housh yeraz tartsadz
Gardzes tchi desel gyankoum vishd ou tsav
Yertvoum em yerpek tchem siri gyankoum
Vorbesi poujem tsavern im hokoum

Bdidir gyanki carousel
Siro tsavitsuh ays yerkneh houysel
Teh jbda pakhd im khrovadz
Togh hantardir hokis molorvadz

,

Powered by WordPress. Designed by WooThemes