Kach Arapoyi Yerkuh | Khoujan Asgyar Zork Eh Joghver

Heghapoghagan Compilation – Kach Arapoyi Yerkeh
Խուժան Ասկեար

Խուժան ասկեար զօրք է ժողվեր
Եկեր Մշոյ դաշտն է պատեր.
Սուլթան կ՚ուզէ ջնջել մզի
Զարթիր լաօ, մռնիմ քզի։

Խեղճ մշեցին մեռաւ լալով,
Օտար երկիրներ ման գալով,
Մեռաւ թուրքի հարկը տալով,
Զարթիր լաօ, մռնիմ քզի։

Ինչ անիծեմ թուրք ասկեարին,
Որ սպաննեց ջոջ Աբոյին,
Մեր յոյս թողեց օրօրոցին,
Զարթիր լաօ, մռնիմ քզի։

Khoujan Asgyar

Khoujan asgyar zork eh joghver
Yegel Msho tshdn eh badel,
Soultan G’ouzeh chnchel mzee,
Zartir lao, mrnim kzi.

Kheghdj mshetsin merav lalov,
Odar yergirner man kalov
Merav tourkin harguh dalov,
Zartir lao, mrnim kzi.

Inch anidzem tourk asgyarin,
Vor esbannets choch Apoyin,
Mer houys toghets ororotsin,
Zartir lao, mrnim kzi

Powered by WordPress. Designed by WooThemes