Im Ayrogh Vshdeets | Im Ayrogh Vshdeet Sirdus Eh Mashvel

Karnig Sarkissian – Lisbon 5 – Im Ayrogh Vshditz
Onnik Dinkjian – All My Best – Im Ayrogh Vshdets

Im ayrogh vshdeet
Sirdus eh mashvel,
Gyanks eh mashvel,
El inchus mnats
Lal ou artsounkus aghi dzov tarna
Miyain teh mayrus, vishdus chimana.

Akh kloukhs zarnem
Ungnem sareh sar,
Zargvem kareh kar,
Akh ungnem sareh sar,
Sirdus kaylerin togh pajin tarna,
Miyian teh mayrus, mahus chimana.

,

Powered by WordPress. Designed by WooThemes