Mi Amatchir | Kani, Kani Ankam Yes Kez Ouzel Em Asel

Մի Ամաչիր

Քանի, քանի՜ անգամ ես քեզ ուզել եմ ասել,
Քանի, քանի՜ անգամ, ես քեզ սիրել եմ, ասել
Բայց դու ‘ոքրիկ սիրուն ծաղիկ
Միշտ ես կարմրել։

Մի՛ ամաչիր, մի՛ ամաչիր
Սիրելը ամօթ չէ,
Մի՛ ամաչիր, մի՛ ամաչիր
Սէրը ճրագն է կեանքի։

Սե՛ս արեւը հեռացել է, մութն է ընկել,
Մութն է ընկել իմ սիրտն էլ երբ դու ես ամաչել,
Եկ իմ սիրուն ‘ոքրիկ աղջիկ,
Տուր ինձ քո ձեռքեր։

Խօսք եւ Երաժ.
Գ.Գզիրեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes