Siroun Manoushag | Siroun Manoushag, Intchou Es Tormel

Սիրուն Մանուշակ

Սիրուն Մանուշակ, ինչո՞ւ ես թոռմել,
Կապոյտ աչիկներդ ինչո՞ւ ես ‘ակել,
Քեզ ո՞վ նեղացրեց, ո՞վ քեզ այպանեց,
Քո անուշ հոտով ո՞վ չի զմայլուեց։

Սիրուն մանուկներ, դուք ինձ սիրեցիք,
Իմ ծաղիկներից ‘նջեր կապեցիք,
Բայց կոշտ ձեռներից, կոպիտ ճանկերից,
Ինձ չազատեցիք, չպահպանեցիք։

Խօսք՝ Ղ.Աղայեանի
Երաժ.Ժ.Գոճեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes