Vayele | Es Ashkharhoum Mer Sin Gyanke Shad Gardj E

Վայելէ

Էս աշխարհում մեր սին կեանքը շատ կարճ է,
Ինչ էլ լինի, քո բախտի հետ հաշտուէ.
Մի՛ դժգոիր, ուրախ ապրիր, վայելէ՛։

Վայելէ՛, վայելէ՛, օրդ վայելէ,
Վայելէ՛, վայելէ՛, քանի ուշ չէ,
Կեանքն էսպէս է, վայելէ ջան վայելէ։

Դարդ անողին տառապանքը անվերջ է,
Քէյֆ անողին լրիւ կեանքը հաճոյք է,
Դարդ մի՛ անիր, ուրա՛խ ապրիր, վայելէ։

Վայելէ՛, վայելէ՛, օրդ վայելէ,
Վայելէ՛, վայելէ՛, քանի ուշ չէ,
Կեանքն էսպէս է, վայելէ ջան վայելէ։

Շէն ապրելը՝ մեր էս կեանքը կ՚երկարէ,
Անցնող օրը ետ չի՛ դառնայ, ա’սոս է,
Արբի՛ր, սիրի՛ր, երգի՛ր, ժպտա՛, վայելէ՛։

Վայելէ՛, վայելէ՛, օրդ վայելէ,
Վայելէ՛, վայելէ՛, քանի ուշ չէ,
Կեանքն էսպէս է, վայելէ ջան վայելէ։

Խօսք եւ Երաժ.
Մ.Իսկէնտէրեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes