2750 Daregan | Im Vartakouyn Keghetsgouhi, Djahel Es Aynkan

2750 Տարեկան

Իմ վարդագոյն գեղեցկուհի,
Ջահել ես այնքան,
2750 տարեկան։

Ուր էլ գնամ լոյսերը քո,
Միշտ ինձ կ՚երեւան,
Իմ դարաւոր Էրեբունի,
Իմ նոր Երեւան։

Ախ կ՚ուզէի ա՜յնքան ապրել,
Իմ քաղաք անգին,
Եւ տեսնել քո 3000
Պանծալի տարին։

Ուր էլ գնամ լոյսերը քո,
Միշտ ինձ կ՚երեւան,
Իմ դարաւոր Էրեբունի,
Իմ նոր Երեւան։

Խօսք՝ Գ.Էմին
Երաժշ.՝Ա.Պապաջանեան

Powered by WordPress. Designed by WooThemes